/tournament/1098601447

Player: Wuggalix (record: 4-3)


Round 1 — Won 2-0

Wuggalix

Obliteron Solis

Rybsson

Thk'tatcha

Round 2 — Won 2-0

Wuggalix

Obliteron Solis

EtGold

Lady Avalanche

Round 3 — Lost 1-2

Wuggalix

Obliteron Solis

Sadystik

Bar'dak the Butcher

Round 4 — Lost 1-2

Wuggalix

Obliteron Solis

RuricThar

Lady Avalanche

Round 5 — Won 2-0

Wuggalix

Obliteron Solis

Solipsos

Annihilix Ode

Round 6 — Lost 1-2

Wuggalix

Obliteron Solis

martinico

Rhiannon of Flame

Round 7 — Won 2-1

Wuggalix

Obliteron Solis

hyakkume

Thk'tatcha