Bash

Player: Naldek (record: 4-3)


Round 1 — Lost 1-2

Naldek

Lady Avalanche

Limekiller

Lady Avalanche

Round 2 — Lost 1-2

Naldek

Lady Avalanche

Luper

Lady Avalanche

Round 3 — Won 2-0

Naldek

Lady Avalanche

GABeetle

Annihilix Ode

Round 4 — Won 2-1

Naldek

Lady Avalanche

Maquiavel

Lady Avalanche

Round 5 — Won 2-1

Naldek

Lady Avalanche

Hevka

Lady Avalanche

Round 6 — Won 2-0

Naldek

Lady Avalanche

Khendral

Obliteron Solis

Round 7 — Lost 0-2

Naldek

Lady Avalanche

ThufirHawat

Lady Avalanche