Fight Night

Player: Khimund (record: 1-2)


Round 1 — Lost 1-2

Khimund

Adoni-Zeddek

Urzamax

Cassia Goldenlight

Round 2 — Lost 0-2

Khimund

Adoni-Zeddek

Flyfinator

The Rabid Rider

Round 3 — Won 2-0

Khimund

Adoni-Zeddek

[PSN]Irishcahbomb420

Adoni-Zeddek